بشناسد، به معضل‌هاي انتخاب آگاهي يابد، ارزش‌ها را تعيين کند و اولويت‌ها را معين سازد. هر کدام از ما انسانها وقتي به سني مي‌رسيم که بايد از خانواده خود مستقل شويم، ناگزير از انتخاب شغل هستيم. بنابراين در جوامع امروزي، داشتن شغل براي حفظ عزت نفس فرد مهم است. کار معمولاً عنصر شکل دهنده‌اي در ترکيب رواني مردم و فعاليت هاي روزانه آنهاست. انسان بيکار فردي است که نه تنها سربار ديگران است، بلکه در درون خود نيز احساس پوچي و سرگرداني مي‌کند، او شخصيت خود را ناقص مي‌داند. مردم وقتي به يک فرد بزرگسال مي‌رسند، مي‌خواهند بدانند که او چه کاره است و از اين طريق تصور خود را در مورد شخصيت او شکل مي‌دهند. به عبارت ديگر، شغل براي انسان بخشي از شخصيت او به شمار مي‌آيد. آرزوهاي شغلي با انتخاب شغل تفاوت دارد. آرزوهاي شغلي آن گروه از مشاغل را در بر مي‌گيرد که فرد آرزو دارد در آينده به آنها بپردازد. انتظارات شغلي بيش تر جنبه رويا دارند و تا حدودي از واقعيت به دورند. آرزوهاي شغلي معمولاً در زمينه مشاغلي است که فرد تمايل به اشتغال در آن زمينه‌ها را دارد. آرزوهاي شغلي جريان زندگي شخص را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. دست يافتن به شغل‌هاي مورد نظر برنامه‌ر‌يزي، تلاش، فعاليت ها و منابع گوناگوني را طلب مي‌کند. فراهم کردن بستر حرکت بطرف مقصد و يا آرزوها به تأمين اين نيازمندي ها بستگي دارد که خود بخشي از جريان زندگي است. براي جوانان داشتن شغل و تحصيل درآمد و رسيدن به استقلال از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. معمولاً اکثر نوجوانان قبل از پايان تحصيلات به شغل آينده خود فکر مي‌کنند. جوانان در انتهاي دوران بلوغ با فرآيند تصميم‌گيري و انتخاب شغل روبرو مي‌شوند. از لحاظ فکري دوره جواني تفکر انتزاعي يا عمليات منطق صوري است. در اين دوران شتابزدگي کودکانه از بين مي‌رود و جاي خود را به نوعي آرامش و تفکر منطقي مي‌دهد. نوجوان به تدريج وابستگي دوران کودکي به والدين را کم مي‌کند و مستقل مي‌شود. به همين علت، معاشرت و همکاري جانشين تک روي‌هاي دوران نوجواني مي‌شود و فرد نياز دارد که به احساس هويت دست يابد. در اين فرآيند نوجوان خود را مي‌شناسد و با ديگران ارتباط برقرار مي‌کند.
عليرغم اهميت شغل در زندگي فردي و اجتماعي انسانها، مردم کشور ما تصور روشني در مورد شغل و نقش آن در زندگي ندارند و به دليل نبودن يک بينش صحيح در مورد شغل، جامعۀ ما بهره کافي از زحماتي که مردم متحمل مي‌شوند، نمي‌برد. حال اينکه جوانان چگونه به انتخاب شغل دست مي‌زنند و چرا برخي مشاغل را رها مي‌کنند مساله‌اي است که مورد توجه جامعه‌شناسان، روانشناسان و مشاوران راهنمايي شغلي قرار گرفته است.
امروزه در حالي كه اقتصاد ما از نداشتن نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر در رنج است و مشاغل سنتي ما كه بعضا” منبع نيرومندي براي ايجاد درآمد و اشتغال هستند، مي روند كه به بوته فراموشي سپرده شوند، همه ساله شاهد ديپلمه شدن صدها هزار جوان هستيم كه غالبا” فاقد مهارت فني و حرفه اي هستند و از مشاغل يدي، فني و حرفه اي رويگردان هستند و داراي ذهنيتي هستند كه تناسبي با وضعيت فعلي اقتصاد ما ندارد. همانطور كه مي دانيم تغيير ساختار نظام آموزشي در كشور ما به منظور ترغيب دانش آموزان به رشته ها و شاخه هايي صورت گرفته است كه در آنها تأكيد عمده بر مهارت آموزي است. اما بديهي است كه تحميل شاخه و رشته بر دانش آموزان، انتخاب هاي كور و تصادفي، آرزوهاي شغلي نامتناسب با نيازهاي واقعي جامعه موجب اتلاف سرمايه هاي هنگفتي در سطح كشور خواهد شد. لذا در مقطع كنوني ضرورت دارد تا به سنجش آرزوهاي شغلي دانش آموزان پرداخته شود و تحقيق حاضر نيز از اين منظر واجد اهميت و ضرورت قابل توجهي است.
1-4 اهداف پژوهش
چنانچه از عنوان طرح بر‏مي‏آيد، هدف عمده و اصلي پژوهش حاضر شناخت عوامل تأثيرگذار بر آرزوهاي شغلي دختران شهرستان انديمشك مي‌باشد. تعيين اهداف جزئي تحقيق موجب مي‏شود كه هدف كلي بيشتر قابل دسترس بوده و دستيابي به آن ميسر گردد. اهداف جزئي و ويژه كه در اين تحقيق به آن پرداخته شده به شرح ذيل مي‏باشند:
1- تعيين رابطه بين پايگاه اقتصادي-اجتماعي و آرزوهاي شغلي دانش آموزان دختر.
2- تعيين رابطه بين سطح تحصيلات خانواده و آرزوي هاي شغلي دانش آموزان دختر.
3- تعيين رابطه بين وضعيت تحصيلي دانش آموز و آرزوهاي شغلي او.
4- بررسی رابطه بین شغل پدر و آرزوهای شغلی دانشآموزان دختر.
5- بررسی رابطه بین میزان درآمد خانواده و آرزوی شغلی دختران دانشآموز.
6- بررسی رابطه بین پایه تحصیلی دانشآموزان و آرزوی شغلی آنان.

با توجه به اهداف ياد شده، سؤالات زير پيش مي‏آيد:
1-5 سوالات تحقيق
1- آيا پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده دانش آموزان با آرزوهاي شغلي او رابطه دارد؟
2- آيا بين سطح تحصيلات خانواده دانش آموز با آرزوهاي شغلي او رابطه وجود دارد؟
3- آيا بين وضعيت تحصيلي دانش آموز (معدل) و آرزوهاي شغلي او رابطه وجود دارد؟
4- كداميك از عوامل خانواده، دوستان، اقوام.اولياء مدرسه نقش مهمتري در كسب شکل گرفتن آرزوهاي شغلي دانش آموزان ايفا مي كند؟
5- آیا بین شغل پدر و آرزوی شغلی دختران رابطه وجود دارد؟
6- چه رابطهای بین پایه تحصیلی دختران دانشآموز و آرزوی شغلی آنان وجود دارد؟
1-6 فرضيات
1- بهنظر میرسد بین پايگاه اقتصادي اجتماعي والدين و آرزوهاي شغلي دختران رابطه دارد.
2- بهنظر می رسد بین معدل دانشآموزان دختر و آرزوی شغلی آنان رابطه وجود دارد.
3- بهنظر می رسد بین تحصیلات پدر و آرزوی شغلی دانشآموزان رابطه وجود دارد.
4- بهنظر می رسد بین میزان درآمد خانوار و آرزوی شغلی دانشآموزان دختر رابطه وجود دارد.
5- بهنظر می رسد بین شغل پدر و آرزوی شغلی دانشآموزان دختر رابطه وجود دارد.
6- بهنظر می رسد بین پایه تحصیلی دختران دانشآموز و آرزوی شغلی آنان رابطه وجود دارد.
1-7 متغير وابسته
متغير وابسته در پژوهش حاضر آرزوهاي شغلي دختران مقطع متوسطه شهرستان انديمشک مي باشد.
1-8 متغير هاي مستقل
متغير هاي مستقل در