مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4

پژوهش حاضر که تاثير آنها بر آرزوهاي شغلي دختران مورد بررسي قرار مي گيرند عبارتند از: پايگاه اقتصادي-اجتماعي، معدل، درآمد، مقطع تحصيلي، شغل پدر، شغل مادر، سطح تحصيلات والدين و بعد خانوار. 1-9 تعريف مفاهيم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

جامعه شناسي کار و شغل و مکاتب روانشناسي صنعتي، مفهوم کار، طبيعت و ماهيت آن، کارکردها، آثار و نتايج آن، عوامل موجده و متغيرهاي تاثيرگذار بر آن و نقشي که کار، توليد و آفرينندگي در Read more…

By 92, ago